top of page

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21

Elindult „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül" című GINOP Plusz-3.2.1-21 kódszámú projekt.


A felhívás célja: A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak. Amennyiben a kérelmező nem teljesíti a Hirdetmény 11. pontjában meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben visszatérítendő lesz.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje: A támogatásra 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31. napjáig.


A támogatás elemei:​Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében elszámolható:képzési költség támogatása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatásként;a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választhatóképzési projekt előkészítés tevékenység (továbbiakban projekt előkészítési) de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választhatóképzési projektmenedzsment (továbbiakban projektmenedzsment) de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választhatóképzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében továbbiakban: szakmai megvalósítói költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható. Így a támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból, projekt-előkészítés, projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségéből áll. A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség igénylése opcionális. A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.  Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Hirdetményben szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést (továbbiakban: külső képzés),együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések. Beszállítói integrátor az a termelő tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet (továbbiakban beszállítói integrátor). Olyan vállalkozás, melynek a bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor. Beszállító az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (továbbiakban beszállító) (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is).  Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Hirdetményben szerepelnek!

A támogatás időtartama, mértéke: 


a) A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő 18 hónap lehet, ezen időszakon belül kell a támogatási programot megvalósítani. A támogatási összeg elszámolására a program befejezését követően 3 hónap áll rendelkezésre.


b) A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.


c) Az egy főre jutó havi bértámogatás, képzési támogatás, projekt előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költségének összege nem haladhatja meg a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendeletben előírt, a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.A támogatás maximális összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér 150%-át a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak: Mikro- és kisvállalkozás: 70% támogatási intenzitás. Középvállalkozás: 60% támogatási intenzitásNagyvállalat: 50% támogatási intenzitás​. A projektelőkészítés és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására: Mikro- és kisvállalkozás: 100% támogatási intenzitásKözépvállalkozás: 70% támogatási intenzitás.


A teljes pályázati Hirdetmény és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati Hirdetmény és a kapcsolódó dokumentumok aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://nfsz.munka.hu/cikk/1674?fbclid=IwAR0f27_i7JsRkJUitjmhS-LqWT6LVnuFSQCkFJl6yE-PjMPJdTScEAv2HGI

bottom of page