top of page

Interreg Europe 2021-2027

Első felhívás.

A felhívás céljai:Az Európai Unió kohéziós politikájának alapkoncepciója az európai régiók különböző fejlettségi szintjein és az állampolgárok életminőségében jelen lévő egyenlőtlenségek csökkentése. A politika célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek az európai térséget innovatívabbá, fenntarthatóbbá és befogadóbbá teszik, így javítják állampolgáraik életminőségét. Az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló uniós pénzügyi alapok jelentős része regionális vagy nemzeti szinten kerül megítélésre. Az Európai Unió hisz abban, hogy a regionális fejlesztések határon átnyúló együttműködések révén hatékonyabban megvalósíthatóak. Az Interreg Europe Program támogatja a tapasztalatok, innovatív megközelítések cseréjét és átadását, továbbá a közhivatalok és más uniós szakpolitikához kapcsolódó szervezetek teljesítőképességének fejlesztését Európa szerte, azzal a célkitűzéssel, hogy javítsa a regionális fejlesztési politika eszközeit, beleértve a Kohéziós Politika „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés programjait.


A projekt keretében megvalósítandó főtevékenységek:A Felhívás interregionális szinten együttműködő projektek megvalósítását tűzi ki célul. A projektek résztvevői olyan, valamely uniós szakpolitikához kapcsolódó szervezetek lehetnek, amelyek különböző európai országokban találhatóak és egy közös regionális fejlesztési területen kívánnak együttműködni. A projektek első három éve (futamidő) egy közös szakpolitika rendelkezésre álló eszközeinek hatékonyabbá tétele érdekében történő partnerek közötti tapasztalatcserére és átadásra irányul. A projektek negyedik és utolsó évében (jelentéstételi időszak) a régióknak főként együttműködésük eredményeinek és hatásainak nyomon követesére szükséges fókuszálniuk. Az információátadás végső célja a regionális politikák fejlesztése és helyi szintű gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaik fenntarthatóbb kialakítása. Az alábbi hat témában pályázhatók projektek öt tematikus EU prioritás és egy nem tematikus terület (kormányzás) vonatkozásában:okoszöldkapcsolódástársadalmiállampolgárokkormányzásA projekt futamideje során a tevékenységeknek az interregionális tanulásra szükséges fókuszálniuk. A főtevékenységek az alábbiak lehetnek: tapasztalatcsere (pl. workshopok, szemináriumok, tanulmányutak, szakmai bírálatok a jógyakorlat azonosítása és átadása céljából) és kísérleti intézkedések (pilóta akciók, melyekből politikai eszközönként egy megvalósítása támogatható a projekt kezdeti - középső szakaszában). A tervezett tevékenységek célja a személyek és szervezetek teljesítőképességének fejlesztése.A jelentéstételi időszakban előrehaladásról szóló jelentéstétel benyújtása szükséges a projekt eredményeiről, illetve a szakpolitikai fejlesztések (amennyiben releváns) és a kísérleti intézkedések (amennyiben releváns) kapcsán létrejött tapasztalatcseréről. 


Támogatást igénylők köre:Földrajzi szempontból a következő szervezetek jogosultak Interreg Europe támogatásra: EU 27 tagállamok, Norvégia és Svájc regionális fejlesztési politika általi támogatásra jogosult programterületén belüli szervezetek: 


▪ Állami, regionális vagy helyi közintézmények

▪ Közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények (például regionális fejlesztési ügynökségek, üzleti támogató szervezetek, egyetemek)

▪ Privát nonprofit szervezetek. 


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 Rendeletének 23 (1) cikke értelmében az Interreg Europe program keretében kiválasztott projektekben legalább három különböző részt vevő ország partnereinek szükséges részt venniük, és közülük legalább kettőnek valamely tagállamból származó kedvezményezettnek kell lennie. Ez utóbbiak nyújthatják be támogatási kérelmüket az Interreg Europe Programból történő finanszírozásra. Az Interreg Europe Program Program útmutató 4.3.1 Kiválasztási feltételek pontja széleskörű földrajzi értelemben vett lefedettséget ír elő a programba támogatási kérelmet benyújtók számára. Az Első Felhívás kiválasztási kritériumainak megfelelően a benyújtott támogatási kérelmekben alátámasztást kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy az alábbi négy terület mind képviseli magát a partnerségben legalább egy projektpartner részéről.


A támogatás mértéke, összege: A támogatható projekt tevékenységek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerülnek társfinanszírozásra. A támogatás mértéke 70 – 80 % az EU partner jogi státuszának függvényében. Norvégiából és Svájcból résztvevő partnerek nem jogosultak ERFA támogatásra, részesülhetnek viszont saját nemzeti alapjaik társfinanszírozásában:Társfinanszírozás mértéke jogi státusz vagy földrajzi elhelyezkedés alapján:80 % ERFA: EU közintézmények vagy közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények részére70 % ERFA: Privát nonprofit szervezetek részére50 % Norvég Alap: Norvégiában bejegyzett közintézmények, közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények vagy privát nonprofit szervezetek részéreSvájci Alap: Svájcban bejegyzett közintézmények, közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények vagy privát nonprofit szervezetek 


Társfinanszírozás mértéke: Közintézmények és az EU 27 tagállamok közjog hatálya alatt működtetett szervezetei: 80% (ERFA)EU 27 tagállamok magántulajdonban álló nonprofit szervezetek: 70% (ERFA) A rendelkezésre álló keret:Az Első Felhívás keretében a támogatási kérelmet benyújtók számára rendelkezésre bocsájtott összeg az Interreg Europe teljes Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott keretének legfeljebb 40 %-a (130 millió Euro). A Felhívás keretében megítélt végső összeg a benyújtott kérelmek számának függvénye lesz.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:​ Az online kitöltött támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2022. április 5 - május 31, 12:00.

A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a részletes feltételek a Felhívásban és kapcsolódó dokumentumaiban szerepelnek, melyek az alábbi linken érhetőek el:https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

bottom of page