top of page

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

TOP_PLUSZ-3.3.1-21

Megjelent a TOP PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívás. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 64 660 855 000 Forint. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.


A felhívás céljai:​​Infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.


A támogatás mértéke:Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. Nem állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek:A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:


a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,


b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,


c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,


d) meglévő férőhelyek bővítése (bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés; óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés),


e) eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez kapcsolódóan; informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan; óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése).


Az) a) - d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:


1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),


2) meglévő épület/helyiség átalakítása,


3) meglévő épület/helyiség bővítése,


4) ingatlankiváltás,


5) új építés,


6) ingatlanvásárlás,


7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldfelület-fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterének kialakítása). B) Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása – beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését (A) a) pont); bezárt telephely újra nyitását (A) b) pont); meglévő férőhelyek bővítését (A) d) d1) pont) – önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében támogatható. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:1) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése, 2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, 3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, 4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése, 5) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése, 6) Járműbeszerzés (A Felhívás 2.3. C) 4) pontjában meghatározott elvárások teljesülése esetén támogatható.) 7) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása, 8) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése, 9) Tanmedence felújítása, bővítése (Kizárólag óvodai intézmény esetén támogatható.), 10) Babakocsi tároló létesítése, 11) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása, 12) Elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés kiépítése a beruházáskörnyezetében, amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, a Felhívás 2.3. pont vonatkozó alpontjában található szakmai elvárások betartásával. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); d) Egyházi jogi személy (GFO 55); e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569); f) Közalapítvány (GFO 561); g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599); h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói: helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); egyházi jogi személy (GFO 55).Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek: i) Megyei önkormányzat (GFO 321) j) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) k) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, l) vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

A támogatás mértéke, összege:​Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. Nem állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-331-21

bottom of page