top of page

Fenntartható városfejlesztés

TOP_PLUSZ-1.3.2-21

Megjelent a TOP PLUSZ-1.3.2-21 kódszámú Fenntartható városfejlesztés című pályázati felhívás tervezete. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 302,38 milliárd Ft. TKR kiemelt eljárásrend esetében a város/várostérség számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletében található. TKR standard eljárásrend esetében a rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben található.


A felhívás céljai:​ Az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi területek fejlesztése céljából:Helyi gazdaságfejlesztésHelyi és térségi turizmusfejlesztésÉlhető településekSzociális célú városrehabilitációBelterületi utak fejlesztéseÁllami tulajdonú utak fejlesztése


A támogatás mértéke:​​ A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás 2.1.1. pontja szerint: Önállóan támogatható tevékenységek: A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások B) Inkubátorházak fejlesztése ​C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatásaI. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatásaII. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatásaIII. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében, amelyet a 2.4. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, üzemcsarnokok).b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.c) Barnamezős területek kármentesítése.d) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.e) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.f) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  


Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívás 2.1.1. pontja szerint: A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése: A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztéseRendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztéseKulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése B) Ökoturisztikai fejlesztések: Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztéseiKisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések: Kerékpáros turizmus fejlesztéseTermészetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztéseVízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekébenHorgászturizmus fejlesztése D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében 


Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések című felhívás 2.1.1. pontja szerint: A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével. II. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója. III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák). IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója​. B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése.  ​C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések I. Gazdaságélénkítő tevékenységekII. Közösségi célú tevékenységekIII. IKT és okos település fejlesztések  D) Fenntartható közlekedésfejlesztés I. Kerékpárosbarát fejlesztésekII. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítésIII. Közúti közösségi közlekedés  E) Hulladékkezelés, kármentesítés I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítéseII. Illegális hulladéklerakók felszámolásaIII. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítéseIV. Települési zöldhulladék hasznosítása  


Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció című felhívás 2.1.1. pontja szerint: Szegregátum, szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő jogosultsági terület esetében: Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújításaA modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása, felújítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással egybekötveÖnkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetéseMaximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása a jelenlét típusú szociális munkát végző szakember számára szolgálati lakásként (vásárlás, kialakítás (meglévő épületben), felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. A beavatkozási helyszín(ek)en (akcióterületen kívül meghatározott integrált városi területek, kiköltözés esetén) önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek: - vásárlása, - építése, - komfortosítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia alapú korszerűsítést is), felújítása, belső átalakítása, - kapcsolódó udvar rendezése, kerítés helyreállítás vagy építés, - bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.  


Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című felhívás 2.1.1. pontja szerint: Önállóan támogatható tevékenységek: Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható: a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése, b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése, c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése, d) új gyűjtőút kiépítése. 7 Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése a Felhívás 7.5. pontjában meghatározott szakmai jellegű belső költségvetési korlát mértékéig támogatható. A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: - A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése: a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése); b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése; c) forgalomtechnikai tevékenységek; d) műtárgyépítés és felújítás; e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében; f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet), illetve g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.- A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.- Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése.- Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén.- Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén.- Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: nyitott/megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy fejlesztése.- Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok esetén.- Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése.- Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.- Zajvédelmi intézkedések- A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.  


Állami tulajdonú utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában a TOP_Plusz-1.1.2-21 A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás 2.1.1. pontja szerint: Önállóan támogatható tevékenységek: 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújításaOrszághatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető 4 és 5 számjegyű állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, építése Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése: a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése); b) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése; c) forgalomtechnikai tevékenységek; d) műtárgyépítés és felújítás; e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében; f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet), illetve g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések a 4-5 számjegyű országos közutak esetén.Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése a 4-5 számjegyű országos közutak esetén.Az állami tulajdonú közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: kerékpársáv, vagy koppenhágai típusú megemelt kerékpársáv stb.) kialakítása vagy fejlesztése az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően. Amennyiben a kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalvezetése szükségessé teszi, a kialakításra kerülő kerékpáros útvonal az indokolt részeken (pl.: ívek, keresztezések, keresztmetszeti vonalvezetési adottságok, stb. okok miatt) közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményként is kiépülhet.Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése.Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó állami tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő útburkolat alkalmazása), zöldfelület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi számain.A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: Kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített. Helyi gazdaságfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: Ahol a szöveg „Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327)” igénylőt nevesít, ott az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városokat/várostérségek településeit kell érteni. Megyei Önkormányzat (GFO 321) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: Ahol a szöveg „Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327)” igénylőt nevesít, ott az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városokat/várostérségek településeit kell érteni. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában önállóan nyújthatnak be támogatási kérelmet az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városok/várostérségek települési önkormányzatai (GFO 321), illetve azok többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai (GFO 11, 57). Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: Ahol a szöveg „Helyi önkormányzat (GFO 321)” igénylőt nevesít, ott az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városokat/várostérségek településeit kell érteni. Megyei Önkormányzat (GFO 321) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: Ahol a szöveg „Helyi önkormányzat (GFO 321)” igénylőt nevesít, ott az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városokat/várostérségek településeit kell érteni. Megyei Önkormányzat (GFO 321) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: Ahol a szöveg „Helyi önkormányzat (GFO 321)” igénylőt nevesít, ott az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városokat/várostérségek településeit kell érteni. Megyei Önkormányzat (GFO 321) nem nyújthat be támogatási kérelmet. Állami tulajdonú utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: A TOP_Plusz-1.1.2-21 A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás 1.1. pontja szerint, az alábbi eltéréssel: A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag az FVS eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített város/várostérség helyi önkormányzata lehet.  Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásokban szerepelnek!


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A támogatás mértéke, összege:​A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.palyazat.gov.hu/node/74818#

bottom of page