top of page

Fenntartható humán infrastruktúra

TOP_PLUSZ-3.3.3-21

Megjelent a TOP PLUSZ-3.3.3-21 kódszámú Fenntartható humán infrastruktúra című pályázati felhívás tervezete. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 86,01 Mrd Forint. TKR kiemelt eljárásrend esetében a város/várostérség számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletében található. TKR standard eljárásrend esetében a rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben található.


A felhívás céljai:​A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztéseHelyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztéseKöznevelési infrastruktúra fejlesztése


A támogatás mértéke:A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában:- Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése.- Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása.


Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában:- Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése.- Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése.- Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése.- Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése.


Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában:- Az állami fenntartású köznevelési intézmények és nem állami fenntartású köznevelési intézmények esetében köznevelési intézmények felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, többfunkcióssá tétele, műszaki színvonalának emelése és kapcsolódó eszközbeszerzés.- A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények esetén a fentieken túl továbbá engedélyezett funkció nélküli épületek/épületrészek nevelési-oktatási célnak megfelelő átalakítása, bővítés, többfunkcióssá tétel, új épületrészek létrehozása.​​Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: Kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyeket a megyei önkormányzat az ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében kizárólag azon fenntartók/ fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városok/várostérségek területein találhatóak.


Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); d) Egyházi jogi személy (GFO 55); e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569); f) Közalapítvány (GFO 561); g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599); h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói: helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); egyházi jogi személy (GFO 55).Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek: i) Megyei önkormányzat (GFO 321) j) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) k) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, l) vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.


Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén:1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312); 2) Helyi önkormányzat (GFO 321); 3) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 4) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 5) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576); 6) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569); 7) Közalapítvány (GFO 561); 8) Egyházi jogi személy (GFO 55); 9) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599).B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén:1) Helyi önkormányzat (GFO 321); 2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 4) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576).C) Prehospitális sürgősségi ellátások esetén: Helyi önkormányzat (GFO 321); Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327).D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: 1) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 2) Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; 353; 371; 373); 3) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11); 4) Egyházi jogi személy (GFO 55); 5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569); 6) Közalapítvány (GFO 561); 7) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599). Az A), B), C, D) főtevékenységhez kapcsolódóan önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek: a) megyei önkormányzat (GFO 321), b) önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325), c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, d) vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.


Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: Jelen felhívásra támogatási kérelmet az alap és középfokú köznevelési intézmények fenntartói nyújthatnak be az alábbiak szerint:A. Az állami fenntartású köznevelési intézményekTámogatási kérelmet az állami fenntartású, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) b)-g) és i), j), pontjaiban valamint a 20. § (1) c)-d) pontjában rögzített köznevelési intézmények fenntartói nyújthatnak be önállóan, melyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráról szóló 21/2012. (IV. 16) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolásba tartoznak: 312 – központi költségvetési szerv (Tankerületi Központ), Állami egyetem fenntartásában működő intézmény: 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetB. Nem állami fenntartású köznevelési intézményekTámogatási kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) b)-g); i), j) szerinti nem állami intézmények fenntartói önállóan nyújthatnak be, melyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráról szóló 21/2012. (IV. 16) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolásba tartoznak: 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat, 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 525 - Vallási egyesület, 529 - Egyéb egyesület, 551 - Bevett egyház, 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye, 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye, 559 - Egyéb egyházi szervezet, 561 – Közalapítvány, 562 - Közalapítvány önálló intézménye, 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye, 569 - Egyéb alapítvány, 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 591 – Egyesülés, 699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet.C. A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézményekJelen felhívásban támogatási kérelmet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a)-f) és i), pontjaiban meghatározott nevelési-oktatási intézmény, valamint a 20. § (1) bekezdésében meghatározott többcélú köznevelési intézmény fenntartója nyújthat be, ha az intézmény kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat lát el (kivéve a 20. § (1) bekezdés f) pontja esetében a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás vonatkozásában). Továbbá támogatási kérelmet nyújthat be tankerületi központ, a 7. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény vonatkozásában. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráról szóló 21/2012. (IV. 16) KIM rendelet szerint az érintett fenntartók az alábbi GFO besorolásba tartoznak: 312 - Központi költségvetési szerv (Tankerületi Központ) valamint 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat, 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 525 - Vallási egyesület, 529 - Egyéb egyesület, 551 - Bevett egyház, 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye, 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye, 559 - Egyéb egyházi szervezet, 561 – Közalapítvány, 562 - Közalapítvány önálló intézménye, 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye, 569 - Egyéb alapítvány, 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 591 – Egyesülés, 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (Állami egyetem fenntartásában működő intézmény), 699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint.TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A támogatás mértéke, összege:​A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint. TKR standard eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-333-21-fenntarthat-humn-infrastruktra

bottom of page